Make love – not loss

Yet another blog by Kristian Stokholm

Klima-jobplanen – Tag ansvar for krisen

leave a comment »

Radikale Venstre ønsker, at der nu tages et ansvar for at gøre noget akut ved krisen. Den tiltagende pessimisme skal vendes til håb, flere investeringer og tillid til at væksten kommer igen.
Der findes ingen snupstagsløsninger til en bedre økonomi. Men de værste virkninger af den nye krise kan afbødes med midlertidige og kloge investeringer, der hvor der er ledig arbejdskraft.
Radikale Venstre vil i første omgang stimulere økonomien kortvarigt med ekstra investeringer på samlet 4 mia. kr. i 2011 og 2012 i energirenoveringer og ny velfærdsteknologi. Det skaber ca. 7.000 nye jobs.
Men de langsigtede reformer af økonomien skal fastholdes. Statsgælden skal under kontrol og det fremtidige arbejdsudbud sikres, så virksomheder tør investere i Danmark.
Derfor er kravet til flere offentlige investeringer at vedtagne reformer gennemføres og at de samlede skatter holdes i ro, så den positive effekt ikke undermineres.

Økonomien er blevet forværret henover sommeren

Gældskrisen i EU og USA har skabt pessimisme på markederne og det skaber stigende ledighed og flere tabte arbejdspladser.

Nye nøgletal (fra OECD Composite Leading Indicators, juni 20112) viser, at væksten i eurolandene er stagnerende og at økonomien er på vej mod en stæk opbremsning. Væksten i USA er ved at gå helt i stå og i Kina, Indien og Brasilien er vækstprognoserne kraftigt nedjusteret.

Herhjemme har væksten i de seneste to kvartaler været negative og Danmark er havnet i ”teknisk” recession. I juli faldt dankortomsætningen og antallet af tvangsauktioner steg. Vejen ud af krisen synes længere end før.

Flere offentlige investeringer kan ikke stå alene

Radikale Venstre vil investere klogt og midlertidigt for a tage toppen af de værste stigninger i ledigheden. Radikale Venstre mener, at ekstra offentlige investeringer skal tilpasses konjunkturerne. Således er det fornuftigt at investere ekstra i en periode med flere ledige.

Men flere offentlige investeringer kan kun gennemføres, hvis der er tillid til at økonomien er i orden. Derfor er Radikale Venstres krav til en vækstpakke at:

  • Statsgælden skal under kontrol. Målet om balance mellem offentlige indtægter og udgifter i 2020 skal fastholdes. Det betyder, at pengene til de ekstra engangsinvesteringer ikke må belaste økonomien i 2020.
  • Efterlønsreformen skal gennemføres. Virksomhederne skal kunne regne med at der er taget hånd om den mangel på arbejdskraft som viser sig i de kommende år. Manglende tillid vil betyde yderligere fald i investeringerne.
  • De samlede skatter og afgifter skal holdes i ro. Markante øgede skatter og afgifter vil trække penge ud af den private økonomi som skal skubbes i gang.

Sådan vil Radikale Venstre investere

Radikale Venstre vil sætte gang i væksten ved at

  • Fastholde tilbagetrækningsreformens mulighed for udbetaling af indbetalte efterlønsbidrag. Det øger husholdningernes råderum næste år.
  • Give et fradrag på op til 30.000 kr. for private husholdningers investeringer i klimavenlige teknologier. Og videreføre skrotningsordningen for oliefyr.
  • Tilføre kapital til kommunernes energibesparende projekter i offentlige bygninger
  • Forbedre mulighederne for energirenoveringer i de almennyttige boliger
  • Gøre det lettere for kommunerne at indgå OPP-samarbejder med fx pensionsselskaber

Udover at skabe flere jobs vil den radikale vækstpakke bidrage til tiltrængte energiforbedringer i bygningerne. Bygninger er samfundets største energiforbruger og dermed udleder af CO2. 40 pct. af Danmarks energi anvendes i bygninger (Energistyrelsen). Der er et enormt potentiale for at nedbringe dette forbrug ved at energirenovere eksisterende bygninger. Alene offentlige bygninger skønnes at kunne nedbringe energiforbruget med 70 pct. svarende til 4 mia. kr. årligt (Energibesparelser i byggeriet, BAT-kartellet, 2009.). Der er således god økonomi i at foretage energirenoveringer.

Grønt fradrag for energirenovering af egen bolig

Regeringens nye BoligJobplan giver fradrag for al hjælp og istandsættelse i hjemmet, men er ikke målrettet energirenoveringer. Hermed kommer staten til at betale for renoveringer og husarbejde, som boligejerne alligevel ville få udført. Det medfører kun begrænset øget økonomisk aktivitet. Tabet i regeringens plan beløber sig til 1,8 mia. kr.. Det er det som økonomer kalder dødvægtstabet (Beregninger fra installatørernes organisation TEKNIQ).

Radikale Venstre vil hellere investere i energiforbedringer end i nye samtalekøkkener. Derfor foreslår vi en fradragsordning målrettet boliger, der får foretaget energirenoveringer. Der kan opnås et fradrag i den personlige indkomst svarende til halvdelen af arbejdslønnen til renoveringsarbejdet, dog højst 30.000 kr. per husstand.

Der oprettes en positivliste med energiforbedringer, som medfører fradrag. Det kunne f.eks. være at installere en varmepumpe eller udskifte det gamle oliefyr med et nyt miljøvenligt kombineret olie/sol-anlæg. Listen revideres jævnligt, så den fungerer målrettet i en given situation.

Ordningen forslås at fungere til og med 2013 med mulighed for forlængelse. Der skal afsættes 1 ½ mia. kr. til puljen.

Radikale Venstre vil endvidere videreføre ordningen med tilskud til skrotning af oliefyr, som er udløbet selvom de afsatte midler ikke var opbrugt. Ordningen betyder, at private kan få tilskud til at omlægge varmeforsyning fra oliefyr til mere klimavenlige forsyningsformer.

Radikale Venstres grønne fradrag reducerer CO2-udlednignen, fordi den sikrer energibesparelser i boliger, som ellers ikke ville være foretaget.

Desuden skaber ordningen 4.500 nye grønne jobs inden for byggebranchen.

Pulje til energirenovering af kommunale bygninger

Radikale Venstre foreslår, at staten opretter en pulje på 1 mia.kr til energirenoveringer af offentlige bygninger i kommunerne.

Puljen skal bidrage til at finansiere de såkaldte ESCO samarbejder (ESCO betyder ”Energy Service Companies”, eller på dansk energitjenestevirksomhed, der planlægger og udfører energibesparelser.), hvor energitjenestevirksomheder planlægger og udfører energibesparelser for kommuner. Kommunen betaler for energirenoveringen ved at lade en del af energibesparelsen gå til betalingen af renoveringen. Både kommunen og energitjenestevirksomheden får herved del i gevinsten ved energibesparelsen.

Der er gode erfaringer med ESCO i de kommuner, der har anvendt ordningen. De kommuner, der bruger ESCO, har fået gennemført energibesparelser, der ellers ikke ville være blevet til noget. Desuden sparer de 10 kommuner, der er længst fremme med ESCO projekter, sammenlagt 37 mio. kr. årligt på udgifter til el, vand og varme (TEKNIQ).

Alligevel er ESCO ikke ret udbredt i kommunerne. Bl.a. fordi ESCO-modellen fordyrer gennemførelsen af energibesparelser (Analyse gennemført af IDA og KTC (Kommunalteknisk Chefforening) ).

Med den ekstra kapital til kommunerne øges kommunernes tilskyndelse til at indgå ESCO samarbejder omkring energirenoveringer.

Idet der er tale om energirenovering behøver kommunerne ikke at deponere midler som garanti for udførelsen af projektet.

Energirenovering af alment boligbyggeri

Radikale Venstre vil sætte skub i energirenoveringen i de almene boliger.

De omkring 550.000 almene boliger i Danmark har et stort energiforbrug, fordi de er opført i en tid med andre krav til isolering m.v. Der er et markant besparelsespotentiale i at renovere disse bygninger.

Flere boligselskaber samarbejder allerede med energiselskaber i de såkaldte ESCO-ordninger, hvor energiselskaber planlægger og udfører energirenoveringer for boligselskaberne. Beboerne i de renoverede ejendomme betaler for renoveringen ved at lade en del af energibesparelsen gå til finansieringen.

På den måde får beboerne en bedre og mere grøn bolig uden en huslejestigning, og energiselskabet medvirker til at reducere energiforbruget og får andel i gevinsten.

Men potentialet er langt større end det, der realiseres i dag, fordi beboerne er usikre på, om deres investeringer er rentable.

Derfor foreslår Radikale Venstre, at Landsbyggefonden får mulighed for at stille en garanti for ESCO, således at beboerne sikres en energibesparelse uanset, hvor stor eller lille energibesparelsen viser sig at være.

Merudgifterne til ordningen vil være beskedne.

Gøre det lettere for kommunerne at indgå OPP-samarbejder

Mange kommuner står over for kostbare renoveringer af skoler og vil gerne bygge nyt. Pensionsselskaber vil gerne investere og stå for driften af sådanne projekter.

For at fremme den slags offentligt-private samarbejder foreslår Radikale Venstre at den såkaldte deponeringspligt for kommunerne suspenderes når det gælder skoler. Pligten betyder, at kommunen skal stille med en beløb, der svarer til værdien af samarbejdet med private.

Virkningen af Radikale Venstres investeringer

Radikale Venstre skønner, at initiativerne skaber ca. 7.000 nye jobs. Her er effekten af udbetalingen af efterlønsbidragene ikke medregnet.

Planen lemper finanspolitikken midlertidigt i forhold til regeringens økonomiske politik, der strammer finanspolitikken med ca. ½ pct af BNP næste år. En så kraftig stramning er for voldsomt i et år hvor dansk økonomi vil være præget af de nye krisetegn.

Men Radikale Venstre holder fast i, at der skal gennemføres de reformer, der fjerner de prognosticerede offentlige underskud, så Danmark undgår en gældskrise.

Reklamer

Written by Kristian Stokholm

september 6, 2011 hos 4:18 am

Lagt i Uncategorized

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: